ECKART

METALURE®/ SILVERSHINE P

METALURE®과 SILVERSHINE P는 용제 기반의 페인트와 코팅에서 최고 수준의 반사 효과를 내는 초고광택 알루미늄 안료 분산제입니다.
특수 물리 증착(physical vapour deposition, PVD) 절차에서 극히 얇은 알루미늄 안료는 윤활유를 함유하지 않고 제조됩니다. 이런 박편들은 완벽한 넌리핑 특성을 띤 균일하고 부드러운 표면을 가지고 있어 최적의 마이크로 미러 질감 효과를 낳습니다.

METALURE®와 SILVERSHINE P의 장점:

  • 크롬 질감의 마무리는 금속화와 비슷합니다.
  • 매우 우수한 내마찰성
  • 높은 반사율
  • 유기 컬러 안료와 비하여 높은 광택 컬러 효과
  • 완벽한 색도와 은폐력
  • 낮은 건조 박막 두께(2 - 5 μm)에서 오는 크롬질감 효과
  • 마무리 코팅 위에 오버코팅 가능
  • 여러가지 제품 등급을 섞어서 추가 색조를 얻을 수 있음
product name technical data sheet safety data sheet Colour shades compare up to 3 products
METALURE® A-61006 BG PDF Silver
SILVERSHINE P 1000 PDF Silver
METALURE® L-63418 PDF Silver
METALURE® L-54894 PDF Silver
METALURE® L-55350 PDF Silver
METALURE® L-55700 PDF Silver
METALURE® A-31010 AE PDF Silver
METALURE® A-31017 AE PDF Silver
METALURE® A-41010 AE PDF Silver
METALURE® A-61010 AE PDF Silver
METALURE® A-61010 BG PDF Silver
METALURE® L-56161 PDF Silver
METALURE ® A-41010 BG PDF Silver
METALURE® Liquid Black PDF Black
METALURE® L-51016 PDF Silver
METALURE® A-21010 AE Silver
METALURE A-21010 BG Silver
METALURE® A-41014 BG PDF Silver
METALURE® Quantum 210100 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 210160 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 515075 IA Silver
METALURE® Quantum 710110 AE Silver
METALURE® L-54893 PDF Silver
METALURE® L-71011 AE PDF Silver
METALURE® A-41510 EN PDF Silver
METALURE® Quantum 510105 BG PDF Silver
METALURE® Quantum 610103 AE Silver
METALURE® Quantum 610073 NP Silver